7. Visual Basic.NET ListView Nesnesi Sıralama İşlemleri

Listview nesnesi, listitem olarak tanınan satırların TEXT değerlerine göre sıralama yapıyor bildiğiniz gibi. Ama bu sıralamayı sadece STRING kabul ediyor. Örneğin bir tarih sıralatmanız imkansız.

Kendi yazdığım kodlar ile içinden çıkmıştım zamanında ama internette araştırırken çok sağlam bir class ve fonksiyon buldum. Doğrudan onu paylaşacağım.


Öncelikle projenize bir Class oluşturun, ismi "ListViewColumnSorter" olacak ve içine aşağıdaki kodları ekleyin.


Imports System.Collections
Imports System.Windows.Forms 'BUNLARI UNUTMAYIN
Public Class ListViewColumnSorter
    Implements IComparer
    Public Enum SortOrder
        Ascending
        Descending
    End Enum
    Private mSortColumn As Integer
    Private mSortOrder As SortOrder
    Public Sub New(ByVal sortColumn As Integer, ByVal sortOrder As SortOrder)
        mSortColumn = sortColumn
        mSortOrder = sortOrder
    End Sub
    Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements System.Collections.IComparer.Compare
        Dim Result As Integer
        Dim ItemX As ListViewItem
        Dim ItemY As ListViewItem
        ItemX = CType(x, ListViewItem)
        ItemY = CType(y, ListViewItem)
        If mSortColumn = 0 Then
            Result = DateTime.Compare(CType(ItemX.Text, DateTime), CType(ItemY.Text, DateTime))
        Else
            Result = DateTime.Compare(CType(ItemX.SubItems(mSortColumn).Text, DateTime), CType(ItemY.SubItems(mSortColumn).Text, DateTime))
        End If

        If mSortOrder = SortOrder.Descending Then
            Result = -Result
        End If
        Return Result
    End Function
End Class
Public Class ListViewStringSort
    Implements IComparer
    Private mSortColumn As Integer
    Private mSortOrder As SortOrder
    Public Sub New(ByVal sortColumn As Integer, ByVal sortOrder As SortOrder)
        mSortColumn = sortColumn
        mSortOrder = sortOrder
    End Sub
    Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements System.Collections.IComparer.Compare
        Dim Result As Integer
        Dim ItemX As ListViewItem
        Dim ItemY As ListViewItem
        ItemX = CType(x, ListViewItem)
        ItemY = CType(y, ListViewItem)
        If mSortColumn = 0 Then
            Result = ItemX.Text.CompareTo(ItemY.Text)
        Else
            Result = ItemX.SubItems(mSortColumn).Text.CompareTo(ItemY.SubItems(mSortColumn).Text)
        End If
        If mSortOrder = SortOrder.Descending Then
            Result = -Result
        End If
        Return Result
    End Function
End Class
Public Class ListViewNumericSort
    Implements IComparer
    Private mSortColumn As Integer
    Private mSortOrder As SortOrder
    Public Sub New(ByVal sortColumn As Integer, ByVal sortOrder As SortOrder)
        mSortColumn = sortColumn
        mSortOrder = sortOrder
    End Sub
    Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements System.Collections.IComparer.Compare
        Dim Result As Integer
        Dim ItemX As ListViewItem
        Dim ItemY As ListViewItem
        ItemX = CType(x, ListViewItem)
        ItemY = CType(y, ListViewItem)
        If mSortColumn = 0 Then
            Result = Decimal.Compare(CType(ItemX.Text, Decimal), CType(ItemY.Text, Decimal))
        Else
            Result = Decimal.Compare(CType(ItemX.SubItems(mSortColumn).Text, Decimal), CType(ItemY.SubItems(mSortColumn).Text, Decimal))
        End If
        If mSortOrder = SortOrder.Descending Then
            Result = -Result
        End If
        Return Result
    End Function
End Class
Public Class ListViewDateSort
    Implements IComparer
    Private mSortColumn As Integer
    Private mSortOrder As SortOrder
    Public Sub New(ByVal sortColumn As Integer, ByVal sortOrder As SortOrder)
        mSortColumn = sortColumn
        mSortOrder = sortOrder
    End Sub
    Public Function Compare(ByVal x As Object, ByVal y As Object) As Integer Implements System.Collections.IComparer.Compare
        Dim Result As Integer
        Dim ItemX As ListViewItem
        Dim ItemY As ListViewItem
        ItemX = CType(x, ListViewItem)
        ItemY = CType(y, ListViewItem)
        If mSortColumn = 0 Then
            Result = DateTime.Compare(CType(ItemX.Text, DateTime), CType(ItemY.Text, DateTime))
        Else
            Result = DateTime.Compare(CType(ItemX.SubItems(mSortColumn).Text, DateTime), CType(ItemY.SubItems(mSortColumn).Text, DateTime))
        End If
        If mSortOrder = SortOrder.Descending Then
            Result = -Result
        End If
        Return Result
    End Function
End ClassClass oluşturulduktan sonra aşağıdaki fonksiyonu ilgili formunuzun içine alınız.Friend Sub SortMyListView(ByVal ListViewToSort As ListView, ByVal ColumnNumber As Integer, Optional ByVal Resort As Boolean = False, Optional ByVal ForceSort As Boolean = False)
        

' Sorts a list view column by string, number, or date.  The three types of sorts must be specified within the listview columns "tag" property unless the ForceSort option is enabled.
' ListViewToSort - The listview to sort
' ColumnNumber - The column number to sort by
' Resort - Resorts a listview in the same direction as the last sort
' ForceSort - Forces a sort even if no listview tag data exists and assumes a string sort.  If this is false (default) and no tag is specified the procedure will exit
        Dim SortOrder As SortOrder
        Static LastSortColumn As Integer = -1
        Static LastSortOrder As SortOrder = SortOrder.Ascending
        If Resort = True Then
            SortOrder = LastSortOrder
        Else
            If LastSortColumn = ColumnNumber Then
                If LastSortOrder = SortOrder.Ascending Then
                    SortOrder = SortOrder.Descending
                Else
                    SortOrder = SortOrder.Ascending
                End If
            Else
                SortOrder = SortOrder.Ascending
            End If
        End If
        If String.IsNullOrEmpty(CStr(ListViewToSort.Columns(ColumnNumber).Tag)) Then
            If ForceSort = True Then
                ListViewToSort.Columns(ColumnNumber).Tag = "String"
            Else
                Exit Sub ' don't sort since no tag was specified.
            End If
        End If
        Select Case ListViewToSort.Columns(ColumnNumber).Tag.ToString
            Case "Numeric"
                ListViewToSort.ListViewItemSorter = New ListViewNumericSort(ColumnNumber, SortOrder)
            Case "Date"
                ListViewToSort.ListViewItemSorter = New ListViewDateSort(ColumnNumber, SortOrder)
            Case "String"
                ListViewToSort.ListViewItemSorter = New ListViewStringSort(ColumnNumber, SortOrder)
        End Select
        LastSortColumn = ColumnNumber
        LastSortOrder = SortOrder
        ListViewToSort.ListViewItemSorter = Nothing
    End SubProgramcının yazdığı açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, listview itemlerinin tutulduğu Column ların her birinin "tag" larını veri türüne uygun şekilde doldurmanız gerekiyor. Tarih için "Date", sayı için "Numeric" ve metin için "String" yazmalısınız. Büyük/Küçük harf önemlidir, birebir yazınız.

Son olarak aşağıdaki gibi basitçe fonksiyonu çağırıyoruz.
    Private Sub liste_ColumnClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.ColumnClickEventArgs) Handles liste.ColumnClick
        SortMyListView(liste, e.Column, True, True)
    End Sub

e.Column yerine sadece bir rakam vererek istediğiniz olaydan sonra sort işini yaptırabilirsiniz.


Yorum ve puan verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.


Kaynak: http://www.vbdotnetforums.com / Sprint

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bootstrap 4.1 Same Height Nav Tab Pane in Modal

9. String Parçalama (Parsing) Fonksiyonu