6. Visual Basic.NET 2010 ile E-Posta Göndermek

Visual Basic içerisinden e-posta göndermek için hazırladığım fonksiyon aşağıdadır. Kodları kopyalayıp doğrudan kullanabilirsiniz.
Satırlara yazdığım açıklamaları da okumanızı tavsiye ediyorum.

Eğer yazının altından puan verip, varsa - yorum-öneri yazarsanız sevinirim. Sorularınız da varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin.

Kolay gelsin.Imports System.Net.Mail 'BUNU UNUTMAYIN !

#Region "e_posta_gonder"
    Private Function e_posta_gonder(ByVal gonderen_adres As String, ByVal gonderen_sifre As String, ByVal alici_adres As String, ByVal konu As String, ByVal posta_icerigi As String, ByVal smtp_mail_server As String, ByVal server_gonderme_portu As String)
        Dim sonuc As Boolean = False
        Try
            Dim e_posta As New MailMessage 'gönderilecek e-posta bilgileri bu değişkende saklanacak
            Dim smpt_server As New SmtpClient 'smtp mail server bilgileri bu değişkende saklanacak
            e_posta.From = New MailAddress(gonderen_adres) 'postayı gönderecek adres
            e_posta.Priority = MailPriority.High 'mail önem değeri buradan değiştirilebilir
            e_posta.To.Add(alici_adres) 'add ile başka adresler de eklenebilir
            e_posta.Subject = konu 'e-posta konu başlığı
            e_posta.Body = posta_icerigi 'e-posta içeriği
            e_posta.isBodyHtml = True 'bunu yapmazsanız, gönderdiğiniz iletiler metin olarak gider, bununla HTML kullanma şansımız var ki bence olmazsa olmaz bir gereklilik.
            smpt_server.EnableSsl = True 'smpt mail server SSL kullanmıyorsa bu satırı silin. Hata oluşmasına yol açabilir.
            smpt_server.Port = server_gonderme_portu 'smpt mail server gönderme portu -genelde 587 olmaktadır-
            smpt_server.Host = smtp_mail_server 'smpt mail server adı
            smpt_server.Credentials = New Net.NetworkCredential(gonderen_adres, gonderen_sifre) 'postayı gönderen adres ve şifresi
            smpt_server.Send(e_posta) 'gönderme işlemi
            sonuc = True 'işlem başarılı şekilde tamamlanırsa fonksiyon true gönderir
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Hata Oluştu") 'hata oluşursa, hata içeriği mesaj ile gösterilir
            sonuc = False 'hata oluşursa fonksiyon false gönderir
        End Try
        Return sonuc 'işlem sonucu ile ilgili fonksiyon değer gönderir T/F
    End Function
#End Region

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Bootstrap 4.1 Same Height Nav Tab Pane in Modal

9. String Parçalama (Parsing) Fonksiyonu